TASQUES EF A CASA



ÀREA/CURS
EDUCACIÓ FÍSICA     
ETAPA
EDUCACIÓ PRIMÀRIA


ORGANITZACIÓ DE LES TASQUES.
Creació d’un document conjunt per part dels integrant del departament d’Educació Física segona setmana de confinament 30/03 a 20/04.
DIFUSIÓ DE LES TASQUES
Pàgina web del centre. Bloc d’E.F. i la que determini el centre perquè arribi a les famílies.

SEGUIMENT DE LES TASQUES
Una vegada recuperada la normalitat es fa un buidatge amb els alumnes per poder veure el que s’ha anat fent i el que s’ha aconseguit. 
Sessió de coordinació dels membres del Departament EF.

OBSERVACIONS
Per fer aquesta tasca hem partit de la situació excepcional que ens trobem. Per tant hem organitzat les activitats perquè es puguin fer de de casa.
Seguint les recomanacions actuals proposem mantenir les mateixes tasques que es poden executar diferents vegades i d’aquesta manera no provoquen un accés de feines als alumnes que pugui repercutir amb un empitjorament de l’estat d’ànim. 

Pàgina web del centre a on trobareu del Bloc d’ EF:: inspectorjoancapofelanitx.cat


DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA


DIES
TASQUES A REALITZAR
De dia 30/03 a 20/04
4t/5è/6è
Consultat el Bloc EF apartat 03 i 04 “ Els Jocs Olímpics”Llegir i visualitzar vídeos.
Continuem treballant els mateixos continguts.


YOUTUBE:
  1. Danza Infantil Aprende los               pasos de Hip Hop en casa
  2. Gimnasia para niños.Ejercicio físico en casa para niños
  3. Kids Exercise-Kids WorKout at home.
  4. Dance Monkey-Tones And I Diet Dance Workout.
Al finalitzar aquesta situació i retornar a l’escola ho celebrarem ballant aquesta darrera dansa. Animau-vos a aprender-la!!



4t/5è/6è
Consultar el Bloc d’ EF els apartats “Conceptes teòrics d’ EF” i “ La bicicleta”.s’han de realitzar els exercicis proposats i visualitzar els vídeos. Continuem treballant els mateixos continguts.


YOUTUBE:
  1. Meditaciones para niños y niñas
  2. Just Dance difícil


Pel.lícules recomanades:


Billy Elliot                  Unidos por un sueño
Soul Surfer               Futbolín
100 metros              Carros de fuego


De dia 30./03 a 20/04


Temporalització: Durant aquest període els alumnes han de realitzar les corresponents recomanacions. Seria convenient executar-les per així poder seguir treballant l'àrea d'Educació Física però des de l’àmbit familiar. 


Avaluació de les tasques: Quan es produeix el retorn de les classes es demanaran aquestes activitats per poder observar si la realització ha estat la correcta. 
Psicomotricitat a 5 anys:
  • Realitzar les diverses recomanacions creades pels diferents tutors/es.
  • YOUTUBE: Meditaciones de comunicación celestial para niños y niñas: “Danza del Sol y la Luna” (niños y niñas entre 3 y 6 años).  


1r, 2on, 3er d’Educació Primària:
  • Realitzar les següents recomanacions durant el període corresponent. 
  • YOUTUBE: “Dance Monkey-Tones And I Diet Dance Workout”. 


RECOMANACIONS PER TREBALLAR A CASA
PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA (1er,2on,3er) 
 D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
- Imitar animals, objectes i situacions de la vida quotidiana.
- Saltar a la corda.
- Realitzar equilibris per diferents superfícies estàtiques o dinàmiques amb o sense objectes. 
- Treballar la punteria.
- Fer activitats de llançaments, recepcions i bots a través de la manipulació d’un mòbil (per exemple una pilota): individuals (alternant d’una mà a una altra), per parelles o grupals (passades alternant la mà dominant i la no dominant).
- Utilitzar els recursos expressius del cos, el gest i el moviment per comunicar sensacions, emocions i idees mitjançant jocs (pel·lícules...).
- Experimentar tasques lúdic-motrius amb base musical per treballar l’expressió corporal amb coreografies simples. Conèixer i practicar danses i balls propis de les Illes Balears i d’altres cultures (Dance Monkey-Tones And I Diet Dance Workout a Youtube). 
- Fomentar la lateralitat del nostre cos (dreta i esquerra) manipulant diferents objectes. 
- Conscienciar i controlar el cos amb relació a la tensió, la relaxació (massatges...) i la respiració en diferents estats corporals.
- Controlar els vicis posturals adequant la postura correctament.
- Treballar l’orientació espacial, com per exemple, cercar els objectes perduts indicant les diverses orientacions per trobar-los (troba els tresors emprant un «mapa»).
- Crear una teranyina d’aranya: converteix el passadís en una teranyina, amb cinta, amb llana... cal travessar... però sense tocar-la!
- Recrear i endevinar personatges reals i ficticis de la cultura pròpia de les Illes Balears i d’altres cultures. 
- Jugar al telèfon trencat: pensa una paraula estranya. Ara l’has de passar a qui tinguis al teu costat dret però l’has de dir molt ràpid. Què li arriba a l'últim/a?
- Fer jocs populars i tradicionals propis de les Illes Balears o de diferents cultures (xarranca, «escondite inglés», fred o calent...).
- Rodar una pel·lícula: reproduir qualsevol escena de qualsevol pel·lícula sense so i posa-li veu. 
- Fer una desfilada de disfresses. Com més participants millor!
- Realitzar un circuit: treu tots els teus llapis i retoladors i col·loca'ls a terra un seguit d'un altre per muntar un circuit al passadís de casa.
- Gravar un vídeo teatral: pensar una idea, triar els personatges i gravar una escena o anunci divertit. 
- Jugar a voleibol amb un globus.
- Realitzar postures de ioga sobre una base adequada.
- Fer un karaoke amb els altres components.
- Jugar a ficar la pilota dins una cistella. Sé un jugador de bàsquet professional!
- Realitzar hàbits d’higiene corporals en acabar l’activitat física.


TOT ANIRÀ BÉ!
JUNTS HO ACONSEGUIREM!